Marine Surveyors in Arizona

 

Johnson, James, M.S.

 

 

 

 

PO Box 410124

Big Water, Utah 84741

 

 

 

 

 

Phone 928-660-0459

Email: jim@desertmarinesurveys.com

 

 

 

 

 

 

 

Pierce, John, B., CMS

 

YACHT SURVEYORS,

NAVAL ARCHITECTS
NAVAL ENGINEERS

 

 

PO Box 5025

Greenhaven,  AZ  86040

 

  

 

 

Ph: (928) 660-1597

Email: john@piercemarine.com

Web: https://piercemarine.com

 

 

 

 

Shilala, George, E. Jr., CMS

 

Colorado River Appraisals

 

More about George

 

 

PO Box 3053

Lake Havasu City,  AZ  86405

 

 

 

 

 

 

Ph: (928) 680-8601

Email: gfinishline@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

Billie Streelman, C.M.S.

 

 

PO Box 410203

Big Water, UT 84741

       

 

 

Phone 928-660-0365

Email: billie@desertmarinesurveys.com